Методът КУМОН

Образователната програма КУМОН помага на децата, независимо от настоящите им способности, да обикнат ученето, да постигнат напредък и да оползотворят потенциала си. Решавайки работните листи под указанията на Кумон инструкторите, учениците работят в една сфера на обучение, която е идеално съобразена с тях по отношение на нивото и обема на материала. С малки, лесно изпълними стъпки подобряват уменията си и работят все по-гладко. Преминават към следващата стъпка едва когато с лекота са се справили с настоящото ниво. По този начин се гарантира, че ще положат здрави образователни основи и че ще се сдобият с увереност в собствените си способности.

Структурата на образователната ни програма насърчава учениците да мислят самостоятелно и да развиват здрави умения за решаване на задачи. По този начин учениците се стараят да намерят сами решенията, усвоявайки примерите в работните листи. Инструкторите в нашите учебни центрове наблюдават работата на учениците, и при необходимост им съдействат да открият „ключа“ в материалите. По този начин при всяко дете се развива способността за самостоятелно обучение. Образователната програма въз основа на работни листи в нашето езиково училище е разработена в течение на 60 години. През този процес нашите ученици ни научиха как да им помогнем по пътя към едно обещаващо бъдеще, за да постигнат успехи, да изградят самочувствието си и да развият умението да учат самостоятелно.

Самостоятелно обучение

Кумон учебният център предлага една индивидуализирана образователна програма, която дава възможност на всеки ученик, независимо от възраст или учебна година, да работи в една сфера на обучение, която е идеално съобразена с него по отношение на нивото и обема.  В резултат на това, всички деца могат да се възползват от Кумон училището според нуждите си, независимо дали става въпрос за надграждане на базисни знания, за предизвикателството на по-сложните задачи или за комбинация от тези две ключови точки. Посредством непрекъсната работа с материали, прецизно съобразени спрямо тях, учениците напредват със собственото си темпо и в крайна сметка се справят със знания, които надминават нивото на учебната програма в училище.

Инструкторът в Кумон центъра по математика и английски решава на кое ниво трябва да работи един ученик въз основа на настоящите му умения и на степента, в която се справя гладко с упражненията. Учениците започват на едно ниво, на което работата не ги затруднява. Така могат да подобрят своята самоувереност, концентрация и темпо, преди да се преминат към задачите от по-високо ниво. Решаването на задачи, които са прецизно съобразени с тях, дава възможност на учениците да учат с въодушевление, да вярват в собствените си възможности и да придобият едно положително отношение към ученето.

Самостоятелно обучение

Езиковото училище Кумон отдава голямо значение на самостоятелното обучение. Работните листи по математика и английски насърчават учениците да откриват сами решението на задачите. Зад това се крие убеждението, че учениците имат най-голям шанс да постигнат своите краткосрочни и дългосрочни цели и начинания, когато са напътствани към активно учение.

При въвеждането на нови знания в Кумон работните листи се намират примерни решения, които помагат на учениците да открият сами правилния подход, да го приложат при подобни задачи, и по този начин да го усвоят. Инструкторите в образователния център не бързат да дават на учениците отговори на въпросите им, а по-скоро ги напътстват внимателно, за да могат да осъзнаят ключовите елементи на задачите и да обмислят информацията, която се съдържа в работния лист. По този начин Кумон обучението им помага да решават задачите без чужда помощ. Когато самостоятелното обучение е успешно, учениците придобиват чувство за удовлетворение и ентусиазъм за учене, които ги мотивират да продължат.

Работни листи стъпка по стъпка

Кумон работните листи по математика и английски са структурирани така, че учениците биват напътствани от прости към по-сложни задачи на много малки стъпки, като всеки път степента на трудност се повишава минимално. Това позволява на учениците да развиват своите умения постепенно, като учат на подходящото за тях ниво, и да напредват с лекота в образователната програма. Посредством това постепенно завишаване в степента на трудност се увеличава вероятността учениците да са в състояние да решават сами работните листове, и по този начин се подобряват уменията им за самостоятелно обучение.

Ако един ученик схване и овладее бързо дадена тема, би могъл да премине към следващата степен без особени усилия. Ученик, който се нуждае от повече време за една или друга тема, може да се занимае с тях по-бавно, но изчерпателно, докато ги овладее. По този начин се гарантира, че скоростта на напредъка е прецизно съобразена с учениците, че те се сдобиват със здрави образователни основи и имат едно позитивно образователно преживяване. Учебните листи се преразглеждат постоянно, и учениците, заедно с инструкторите в образователните центрове, дават тласък, за да се подобри ефективността на Кумон центъра.

КУМОН-Инструктор

Инструкторите в училището Кумон се съсредоточават върху развиването на потенциала на всяко отделно дете. Обръщат внимание на техническите умения на всеки ученик, на личността му и на подхода му към решаване на задачите. Наблюдават процеса на работа, без да пречат, и констатират как се справят учениците със задачите си, дали са съсредоточени и дали подхождат със самоувереност към работата. Въз основа на наблюденията си, инструкторите в Кумон центъра по математика и английски предлагат ефективна подкрепа и гарантират, че учениците се движат в една учебна среда, която е съвсем правилна за тях по отношение на нивото и обема на материала.

Когато ученикът не може да реши дадена задача, инструкторът в образователния център установява първоначално посредством въпроси до къде е разбрал решението. Впоследствие дава примери или допълнителни разяснения - винаги целейки да предостави възможността на ученика да реши сам задачата. Инструкторът в учебния център на Кумон България работи в тясно сътрудничество с родителите, така че всяко дете да учи с успех. Оценява развитието на всеки отделен ученик, без да го сравнява с други, хвали го и го окуражава.

Разгледайте помощните теми на Кумон България

Използвайте следните тематични области, за да научите повече за езиковото училище Кумон.